Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

عمر مفید (Useful life)

عبارت است از:

  • دوره‌ای که انتظار می‌رود یک دارایی طی آن برای استفاده شخص در دسترس باشد؛ یا
  • تعداد تولید یا واحدهای مشابه که انتظار می‌رود در فرایند استفاده از دارایی توسط شخص به دست آید.
خانه اصطلاحات U عمر مفید (Useful life)