Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

ارزش بکارگیری (Value in use)

ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی، که انتظار می‌رود از یک دارایی یا واحد مولد نقد حاصل شوند.

خانه اصطلاحات V ارزش بکارگیری (Value in use)