Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

دارایی پایه (Underlying asset)

دارایی موضوع یک قرارداد اجاره، که در آن حق استفاده از آن دارایی توسط اجاره‌دهنده برای اجاره‌کننده فراهم می‌شود.

خانه اصطلاحات U دارایی پایه (Underlying asset)