Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

کنترل یک سرمایه‌پذیر (Control of an investee)

یک سرمایه‌گذار زمانی یک سرمایه‌پذیر را کنترل می‌کند که در معرض بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه‌پذیر قرار گرفته باشد، یا نسبت به آن بازده از حقوقی برخوردار باشد، و از طریق تسلط بر سرمایه‌پذیر، توانایی اثرگذاری بر این بازده را داشته باشد.

خانه اصطلاحات C کنترل یک سرمایه‌پذیر (Control of an investee)