Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

بهای تمام‌ شده (Cost)

مقدار نقد یا معادل‌های نقد پرداختی یا ارزش منصفانه سایر مابه‌ازاهای واگذار شده برای تحصیل یک دارایی در زمان تحصیل یا ساخت آن، یا، حسب مورد، مبلغی که در زمان شناخت اولیه آن دارایی و طبق الزامات خاص سایر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، مانند استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 2 پرداخت مبتنی بر سهام، به آن دارایی منتسب می‌شود.

خانه اصطلاحات C بهای تمام‌ شده (Cost)