Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

بدهی احتمالی (Contingent liability)

عبارت است از:

الف. یک تعهد ممکن که از رویدادهای گذشته ناشی می‌شود و وجود آن تنها با وقوع یا عدم وقوع یک یا چند رویداد آتی نامطمئن که به طور کامل تحت کنترل شخص نیستند، تأیید خواهد شد؛ یا

ب. تعهد فعلی که از رویدادهای گذشته ناشی می‌شود، اما به دلایل زیر شناسایی نمی‌شود:

  1. لزوم خروج منابع دارای منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، محتمل نیست؛ یا
  2. مبلغ تعهد، با قابلیت اتکای کافی قابل اندازه‌گیری نیست.
خانه اصطلاحات C بدهی احتمالی (Contingent liability)