Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

مابه ازای احتمالی (Contingent consideration)

به طور معمول، تعهد شخص تحصیل‌کننده برای انتقال دارایی‌ها یا منافع مالکانه بیشتر به مالکان قبلی کسب و کار(های) تحصیل‌شده به عنوان بخشی از مبادله انجام شده بابت کنترل کسب و کار(های) تحصیل‌شده، در صورت وقوع رویدادهای آتی مشخص یا احراز شرایطی خاص می‌باشد. با وجود این، مابه‌ازای احتمالی همچنین ممکن است به شخص تحصیل‌کننده حق استرداد مابه‌ازای انتقالی قبلی را در صورت احراز شرایطی خاص بدهد.

خانه اصطلاحات C مابه ازای احتمالی (Contingent consideration)