Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

دارایی احتمالی (Contingent asset)

یک دارایی ممکن است که از رویدادهای گذشته ناشی می‌شود و وجود آن تنها با وقوع یا عدم وقوع یک یا چند رویداد آتی نامطمئن که به طور کامل تحت کنترل شخص نیستند، تأیید خواهد شد.

خانه اصطلاحات C دارایی احتمالی (Contingent asset)