Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

تهاتر (Offsetting)

فرایند تهاتر کردن اقلامی مانند دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، دریافت‌ها و پرداخت‌ها، دارایی‌های مالیاتی جاری و بدهی‌های مالیاتی جاری.

خانه اصطلاحات O تهاتر (Offsetting)