Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

شخص اصلی (Parent)

شخصی که یک یا چند شخص دیگر را کنترل می‌کند.

خانه اصطلاحات P شخص اصلی (Parent)