Facebook E-mail
formats

موارد کلی

در حال اجرا:
 •       استاندارد بین المللی حسابداری ۱: ارایه صورت های مالی

 

فرمت صورت وضعیت مالی

 • اگرچه بر اساس استانداردهای بین ­المللی گزارشگری مالی ارایه برخی اقلام در صورت وضعیت مالی الزامی است، هیچ فرمت تجویز ­شده‌­ای برای این کار وجود ندارد.
 • به طور کلی، یک شخص باید صورت وضعیت مالی خود که به دارایی ­ها و بدهی­ های جاری و غیر جاری و طبقه­ بندی شده است را ارایه دهد. هر شخص می­تواند دارایی ­ها و بدهی­ های خود را به ترتیب نقدینگی آن­‌ها ارایه کند به شرطی که این نوع ارایه اطلاعات قابل اعتماد و مربوط‌تر را فراهم کند.

 

جاری و غیر جاری

 • یک دارایی در صورتی به عنوان جاری طبقه­‌بندی می­‌شود که انتظار برود در چرخه عملیاتی عادی یا در طی ۱۲ ماه به نقد تبدیل شود، برای مبادله نگهداری شده باشد، یا نقد یا معادل نقد باشد.
 • یک بدهی در صورتی به عنوان جاری طبقه ­بندی می­شود که انتظار برود در چرخه عملیاتی عادی تسویه شود، موعد سررسید آن در طی ۱۲ ماه فرا رسد، یا شخص هیچ حق غیر مشروطی برای به تعویق انداختن زمان تسویه برای حداقل ۱۲ ماه را نداشته باشد.
 • یک بدهی که به دلیل نقض برخی شرایط عندالمطالبه شده باشد به عنوان بدهی جاری طبقه ­بندی می‌­شود، حتی اگر وام دهنده­، پس از تاریخ گزارشگری اما قبل از تایید انتشار صورت­ های مالی توسط مدیریت، موافقت کند که خواهان بازپرداخت نشود.
 • دارایی­ ها و بدهی ­هایی که بخشی از سرمایه در گردش هستند، به عنوان دارایی ها و بدهی های جاری طبقه ­بندی می­شوند حتی اگر موعد تسویه آن­ها بیش از 12 ماه پس از تاریخ گزارشگری باشد.

 

تهاتر

 • یک دارایی مالی و یک بدهی مالی در صورت احراز شرایط با یکدیگر تهاتر می شوند. مالیات بر درآمد هم تحت شرایط خاصی تهاتر می شود. سایر دارایی ­ها و بدهی ­های غیر مالی نمی توانند با یکدیگر تهاتر شوند.
formats

ذخایر، دارایی‌های احتمالی و بدهی‌های احتمالی

در حال اجرا:
 •      استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۷: ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی
 •      تفسیر ۱ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: تغییر در بدهی‌های برچیدن، بازسازی و بدهی‌های مشابه موجود
 •       تفسیر ۵ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: حقوق منافع حاصل از صندوق‌های برچیدن، بازسازی و نوسازی محیطی
 •       تفسیر ۶ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: بدهی‌های حاصل از فعالیت در یک بازار خاص  پسماند تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
 •      تفسیر ۲۱ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: عوارض
 آماده‌ برای اجرا:
 •      استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۵: درآمد عملیاتی حاصل از قراردادها با مشتریان

 

تعاریف

 • ذخیره عبارت است از یک بدهی با زمان یا مبلغ نامطمئن که از رویدادهای گذشته‌ای که انتظار می‌رود باعث جریان خروج منابع شخص شود، ناشی می‌شود.
 • بدهی احتمالی عبارت است از یک تعهد فعلی توام با عدم اطمینان که یا در مورد احتمال جریان خروج منابع یا مبلغ جریان خروج منابع است، یا در مورد یک تعهد ممکن که وجود آن نامطمئن است.
 • دارایی احتمالی یک دارایی ممکن است که وجود آن نامطمئن است.

شناخت

 • برای یک تعهد قانونی یا خودساخته، اگر جریان خروج منابع محتمل بوده و مبلغ آن را بتوان به طور قابل اتکا برآورد کرد، ذخیره باید شناسایی شود. “محتمل” در اینجا یعنی احتمال جریان خروج منابع بیشتر از احتمال عدم آن است.
 • یک تعهد خودساخته زمانی ایجاد می‌شود که اقدامات شخص منجر به ایجاد انتظاراتی بجا در بین اشخاص ثالث مبنی بر قبول و ایفای مسئولیت‌های مشخص توسط آن شخص شود.
 • برای زیان‌های عملیاتی آتی، نباید ذخیره شناسایی شود.
 • تازمانی که یک طرح رسمی برای تجدید ساختار به همراه جزئیات آن به افراد متاثر از طرح اعلام نشود، برای مخارج تجدید ساختار نباید ذخیره شناسایی شود.
 • برای تعمیرات و نگهداری دارایی‌های شخص یا برای خودبیمه‌گری قبل از اینکه تعهدی ایجاد شود، نباید ذخیره شناسایی شود.
 • برای یک قرارداد زیانبار باید ذخیره شناسایی شود.
 • بدهی‌های احتمالی فقط در صورتی شناسایی می‌شوند که تعهدات فعلی تقبل شده در یک ترکیب کسب و کار باشند، یعنی عدم اطمینان در مورد جریان‌های خروجی وجود دارد و نه در مورد وجود یک تعهد. در غیر این صورت، بدهی‌های احتمالی در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی افشا می‌شوند، مگر آن که احتمال خروج منابع بسیار کم باشد.
 • دارایی های احتمالی نباید در صورت وضعیت مالی شناسایی شوند. اگر جریان ورود منافع اقتصادی محتمل باشد، جزییات آن باید در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی افشا شود.

 

اندازهگیری

 • ذخیره بر اساس “بهترین برآورد” از مخارج مورد نیاز اندازه‌گیری می‌شود.
 • در صورتی که اثر تنزیل ذخایر، با اهمیت باشد، ذخایر تنزیل می‌شوند.

 

جبران مخارج

وقتی بازیابی تقریبا قطعی است، حق جبران مخارج به عنوان یک دارایی جداگانه شناسایی می‌شود. مبلغ شناسایی شده برای

جبران مخارج نباید از مبلغ ذخیره مربوط بیشتر باشد.

formats

مالیات بر درآمد

 

در حال اجرا:
 •    استاندارد بین‌المللی حسابداری ۱۲: مالیات بر درآمد
 •    تفسیر ۲۵ کمیته تفاسیر استانداردها: مالیات بر درآمد – تغییر در وضعیت مالیاتی یک شخص یا سهامداران آن
 آماده‌ برای اجرا:
 •   تفسیر ۲۳ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: عدم قطعیت در برخورد با مالیات بر درآمد

 

دامنه کاربرد

 

مالیات جاری

 

مالیات انتقالی

 

اندازه‌گیری

 

طبقه‌بندی و ارایه

 • کل هزینه (درآمد) مالیات بر درآمد که در یک دوره شناسایی می‌شود برابر است با مجموع مالیات جاری به اضافه تغییر در دارایی‌ها و بدهی‌های مالیات انتقالی در طول دوره، به استثنای مالیاتی که خارج از سود یا زیان (یعنی در سایر سود و زیان‌های جامع یا به طور مستقیم در حقوق مالکانه) شناسایی‌ شود یا ناشی از یک ترکیب کسب و کار باشد.
 • مالیات بر درآمد اقلامی که خارج از سود یا زیان شناسایی می‌شوند، باید خارج از سود یا زیان شناسایی شود.
 • مالیات انتقالی در یک صورت وضعیت مالی طبقه‌بندی‌ شده به عنوان غیرجاری طبقه‌بندی می‌شود.
 • یک شخص باید دارایی‌های مالیات جاری و بدهی‌های مالیات جاری را فقط زمانی تهاتر کند که دارای حق قانونی قابل اجرا برای این کار بوده و قصد داشته باشد یا بر مبنای خالص تسویه کند یا به صورت همزمان دارایی را بازیابی و بدهی را تسویه کند.
 • یک شخص باید دارایی‌های مالیات انتقالی و بدهی‌های مالیات انتقالی را فقط زمانی تهاتر کند که دارای حق قانونی قابل اجرا برای تهاتر دارایی‌های مالیات جاری و بدهی‌های مالیات جاری بوده، و دارایی‌های مالیات انتقالی و بدهی‌های مالیات انتقالی به مالیات بر درآمد مطالبه شده توسط همان مرجع مالیاتی از همان شخص مشمول مالیات یا بر اشخاص مشمول مالیات دیگری که قصد داشته باشند یا بر مبنای خالص تسویه کند یا به صورت همزمان دارایی را بازیابی و بدهی را تسویه کنند مربوط باشد.
formats

کاهش ارزش دارایی های غیر مالی

در حال اجرا:
 •     استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۳: اندازه‌گیری ارزش منصفانه
 •     استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۶: کاهش ارزش دارایی‌ها
 •     تفسیر ۱۰ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای و کاهش ارزش

 

 

دامنه کاربرد

 

تشخیص سطحی که دارایی‌ها برای کاهش ارزش آزمون می‌شوند

 • در صورت امکان، آزمون کاهش ارزش باید برای هر دارایی به صورت جداگانه انجام شود. در غیر این صورت، دارایی ­ها باید در سطح واحدهای مولد نقد آزمون کاهش ارزش شوند. آزمون کاهش ارزش برای سرقفلی همیشه در سطح یک واحد مولد نقد یا گروهی از واحدهای مولد نقد انجام می‌شود.
 • یک واحد مولد نقد کوچکترین گروه از دارایی­ هایی است که استفاده مستمر از آن‌ منجر به تولید جریان ­های نقدی ورودی می‌شود، که این جریان‌ها تا حد زیادی مستقل از جریان­های نقدی ورودی سایر دارایی ­ها یا گروه‌های دارایی ­ها است.
 • سرقفلی به واحد­های مولد نقد یا گروه ­هایی از واحد­های مولد نقد که انتظار می­ رود از هم ­افزایی ناشی از ترکیب کسب و کار منتفع شوند اختصاص می ­یابد. تخصیص بر اساس سطحی است که سرقفلی به طور داخلی ارزیابی می‌گردد، که محدود به اندازه قسمت‌های عملیاتی شخص قبل از تجمیع می‌شود (بخش ۵-۲ را ببینید).

 

تعیین زمانی که آزمون کاهش ارزش انجام می‌شود

 • زمانی که نشانه‌ای از کاهش ارزش وجود داشته باشد، آزمون کاهش ارزش الزامی است.
 • برای سرقفلی و دارایی‌های نامشهودی که هنوز آماده استفاده نیستند یا دارایی‌های نامشهودی که عمر مفید نامحدود دارند، آزمون کاهش ارزش باید به صورت سالانه انجام شود. آزمون کاهش ارزش را می‌توان در هر زمانی از سال انجام داد، مشروط بر آن که هر سال در همان زمان انجام گیرد.

 

 

اندازه‌گیری زیان کاهش ارزش

 

شناسایی زیان کاهش ارزش

 • زیان کاهش ارزش یک واحد مولد نقد، ابتدا به هرگونه سرقفلی و پس از آن به تناسب در مورد سایر دارایی‌های آن واحد مولد نقد که در دامنه کاربرد این استاندارد قرار می­گیرند، تخصیص داده می‌شود.
 • زیان کاهش ارزش به طور کلی در سود یا زیان شناسایی می‌شود.

 

برگشت دادن کاهش ارزش

 • به غیر از کاهش ارزش‌ سرقفلی، سایر برگشت‌های کاهش ارزش باید شناسایی شوند.
 • برگشت زیان کاهش ارزش به طور کلی باید در سود یا زیان شناسایی ‌شود.
formats

دارایی های زیستی

در حال اجرا:
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۳: اندازه‌گیری ارزش منصفانه
 •    استاندارد بین‌المللی حسابداری ۴۱: کشاورزی

 

دامنه کاربرد

 • این استاندارد برای حیوانات یا گیاهان زنده، به جز گیاهان مولد، که مشمول فرآیند مدیریت دگردیسی زیستی هستند به کار برده می‌شود.

 

اندازه‌گیری

 • دارایی­ های زیستی که این استاندارد برای آن­ها کاربرد دارد به ارزش منصفانه منهای مخارج فروش اندازه­ گیری می­‌شوند، مگر آن که امکان اندازه ­گیری ارزش منصفانه به صورت قابل اطمینان وجود نداشته باشد؛ که در این صورت، به بهای تمام شده اندازه ­گیری می ­شوند.
 • سود و زیان غیرعملیاتی ناشی از تغییر در ارزش منصفانه منهای مخارج فروش، در سود یا زیان شناسایی می­ شود.

 

محصول کشاورزی

خانه Archive for category "صورت وضعیت مالی"