Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

واحد مولد نقد (Cash-generating unit)

کوچکترین مجموعه قابل تشخیص از دارایی‌ها که ایجادکننده جریان‌های نقدی ورودی است که تا حد زیادی مستقل از جریان‌های نقدی ورودی سایر دارایی‌ها یا گروه‌های دارایی‌ها است.

خانه اصطلاحات C واحد مولد نقد (Cash-generating unit)