Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

معاملات پرداخت مبتنی بر سهام قابل تسویه از طریق نقد (Cash-settled share-based payment transaction)

معامله پرداخت مبتنی بر سهامی که در آن شخص کالاها یا خدماتی را با تحمل یک بدهی بابت انتقال نقد یا سایر دارایی‌ها به عرضه‌کننده آن کالاها یا خدمات و با مبالغی که بر مبنای قیمت (یا ارزش) ابزارهای مالکانه (شامل سهام یا اختیارهای معامله سهام) آن شخص یا شخص دیگری از گروه تعیین می‌شود تحصیل می‌کند.

خانه اصطلاحات C معاملات پرداخت مبتنی بر سهام قابل تسویه از طریق نقد (Cash-settled share-based payment transaction)