Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

تغییر در برآورد حسابداری (Change in accounting estimate)

تعدیل مبلغ دفتری یک دارایی یا بدهی، یا مبلغ استفاده ادواری از یک دارایی است، که از ارزیابی وضعیت فعلی و منافع و تعهدات آتی مورد انتظار مربوط به دارایی‌ها و بدهی‌ها ناشی می‌شود. تغییرات در برآوردهای حسابداری، از اطلاعات یا پیشرفت‌های جدید ناشی شده، و بر همین اساس، اصلاح اشتباه محسوب نمی‌شوند.

خانه اصطلاحات C تغییر در برآورد حسابداری (Change in accounting estimate)