Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

تصمیم‌گیرنده ارشد عملیاتی ((Chief operating decision maker (CODM)

تصمیم گیرنده ارشد عملیاتی باید منابع را به قسمت‌های عملیاتی شخص تخصیص داده و عملکرد آن قسمت‌های عملیاتی را مورد بررسی قرار دهد. تصمیم گیرنده ارشد عملیاتی معمولا بالاترین سطح مدیریت است (مدیرعامل یا مدیر ارشد عملیاتی)، اما کارکرد یک تصمیم‌گیرنده ارشد عملیاتی ممکن است توسط یک گروه (مثلا هیات مدیره، هیات اجرایی یا یک کمیته مدیریتی) به جای یک فرد انجام شود. یک شخص نمی‌تواند بیش از یک تصمیم گیرنده ارشد عملیاتی داشته باشد.

خانه اصطلاحات C تصمیم‌گیرنده ارشد عملیاتی ((Chief operating decision maker (CODM)