Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

آزمون کاهش ارزش (Impairment testing)

فرآیندی که در آن مبلغ دفتری یک دارایی یا یک واحد مولد نقد با مبلغ قابل بازیابی آن، که برابر است با ارزش منصفانه آن دارایی یا واحد مولد نقد منهای مخارج واگذاری و ارزش بکارگیری، هرکدام که بیشتر باشد، مقایسه می‌شود.

خانه اصطلاحات I آزمون کاهش ارزش (Impairment testing)