Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

زیان کاهش ارزش (Impairment loss)

مازاد مبلغ دفتری یک دارایی یا یک واحد مولد نقد نسبت به مبلغ قابل بازیابی آن است.

خانه اصطلاحات I زیان کاهش ارزش (Impairment loss)