Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

غیرعملی (Impracticable)

بکارگیری یک الزام، زمانی غیرعملی است که شخص پس از هرگونه تلاش معقول نتواند آن را به کار گیرد. برای دوره‌ای معین از گذشته، تغییر در رویه حسابداری با تسری به گذشته یا تجدید ارائه با تسری به گذشته برای اصلاح اشتباه، در صورتی غیرعملی است که:

  • آثار بکارگیری با تسری به گذشته یا تجدید ارائه با تسری به گذشته قابل تعیین نباشند؛
  • بکارگیری با تسری به گذشته یا تجدید ارائه با تسری به گذشته مستلزم در نظر گرفتن مفروضاتی درباره قصد مدیریت در آن دوره باشد؛ یا
  • بکارگیری با تسری به گذشته یا تجدید ارائه با تسری به گذشته، مستلزم برآوردهای قابل ملاحظه مبالغ باشد و تمایز عینی اطلاعات مربوط به آن برآوردها در موارد زیر، غیرعملی باشد:
  • آن برآوردها، شواهدی را در مورد شرایط موجود در تاریخ(های) شناخت، اندازه‌گیری یا افشای آن مبالغ فراهم می‌کنند؛ و
  • آن برآوردها هنگام تأیید صورت‌های مالی دوره گذشته برای انتشار از سایر اطلاعات، ممکن بود در دسترس بوده باشد.
خانه اصطلاحات I غیرعملی (Impracticable)