Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

قسمت عملیاتی (Operating segment)

قسمت عملیاتی، جزئی از یک شخص است که:

  • به فعالیت‌های کسب و کار می‌پردازد که ممکن است از محل آن‌ها درآمد عملیاتی کسب کند و متحمل هزینه شود (شامل درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های مربوط به معاملات با سایر اجزای همان شخص)؛
  • نتایج عملیاتی آن، به منظور تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع به قسمت و ارزیابی عملکرد آن، بطور منظم توسط تصمیم‌گیرنده ارشد عملیاتی شخص مورد بررسی قرار می گیرد؛ و
  • برای آن اطلاعات مالی جداگانه موجود است.
خانه اصطلاحات O قسمت عملیاتی (Operating segment)