Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

برداشت (Harvest)

عبارت است از جداسازی تولید کشاورزی از دارایی زیستی یا پایان دادن به فرایند زندگی دارایی زیستی.

خانه اصطلاحات H برداشت (Harvest)