Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

مبلغ دفتری (Carrying amount)

خویشاوندان نزدیک یک فرد اعضایی از خانواده آن فرد هستند که انتظار می‌رود در معاملات با شخص آن فرد را

تحت تاثیر قرار داده یا تحت تاثیر وی قرار گیرند و شامل موارد زیر است:

  • فرزندان و همسر آن شخص؛
  • فرزندان همسر آن شخص؛ و
  • بستگان آن شخص یا بستگان همسر آن شخص.
خانه اصطلاحات C مبلغ دفتری (Carrying amount)