Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

بدهی جاری (Current liability)

یک بدهی در صورت احراز شرایط زیر به عنوان یک بدهی جاری طبقه‌بندی می‌شود:

  • انتظار برود آن بدهی در چرخه عملیاتی عادی شخص تسویه شود؛
  • آن بدهی اساسا با هدف مبادله نگهداری شود؛
  • انتظار برود آن بدهی در مدت دوازده ماه پس از دوره گزارشگری، تسویه شود؛ یا
  • شخص در تاریخ گزارشگری، یک حق غیرمشروط برای به تعویق انداختن تسویه بدهی برای حداقل دوازده ماه پس از تاریخ گزارشگری را نداشته باشد.
خانه اصطلاحات C بدهی جاری (Current liability)