Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

یادداشت های توضیحی (Notes)

شامل اطلاعاتی است افزون بر آنچه در صورت وضعیت مالی، صورت(های) سود یا زیان و سایر سود و زیان‌های جامع، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان‌های نقدی ارائه شده است. این یادداشت‌ها اطلاعات توضیحی یا جزئیات اقلام ارائه شده در صورت‌های مالی و اطلاعاتی در مورد اقلامی که واجد شرایط لازم برای شناسایی در صورت‌های مالی نیستند را ارائه می‌دهد.

خانه اصطلاحات N یادداشت های توضیحی (Notes)