Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

ذخیره (Provision)

یک بدهی با زمان یا مبلغ نامطمئن که از رویدادهای گذشته‌ای که انتظار می‌رود باعث جریان خروج منابع شخص شود، ناشی می‌شود.

خانه اصطلاحات P ذخیره (Provision)