Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

بکارگیری با تسری به آینده (Prospective application)

بکارگیری با تسری به آینده یک تغییر در رویه حسابداری و شناسایی اثر یک تغییر در یک برآورد حسابداری، به ترتیب عبارت است از:

  • بکارگیری رویه حسابداری جدید در مورد معاملات، سایر رویدادها و شرایط واقع شده پس از تاریخ تغییر رویه؛ و
  • شناخت اثر تغییر در برآورد حسابداری در دوره‌های جاری و آتی متأثر از آن تغییر.
خانه اصطلاحات P بکارگیری با تسری به آینده (Prospective application)