Facebook E-mail
formats

طبقه‌بندی دارایی‌های مالی و بدهی‌های مالی

در حال اجرا:
 •     استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۹: ابزارهای مالی – شناسایی و اندازه‌گیری
 آماده‌ برای اجرا:
 •     استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی

 

طبقه‌بندی

 

تجدید طبقه‌بندی دارایی‌های مالی

 

تجدید طبقه‌بندی بدهی‌های مالی

 

formats

حقوق مالکانه و بدهی‌های مالی

در حال اجرا:
 •     استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۲: ابزارهای مالی – ارایه
 •     استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۹: ابزارهای مالی – شناسایی و اندازه‌گیری
 •     تفسیر ۲ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: سهام اشخاص در تعاونی‌ها و ابزارهای مشابه
 •     تفسیر ۱۷ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: توزیع دارایی‌های غیر نقدی بین مالکان
 •     تفسیر ۱۹ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: خاتمه بدهی‌های مالی از طریق ابزارهای مالکانه
 آماده‌ برای اجرا:
 •     استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی

 

طبقهبندی

 

شناسایی و اندازه‌گیری

 • سود و زیان غیرعملیاتی معاملات در ابزارهای مالکانه خود یک شخص، به صورت مستقیم در حقوق مالکانه شناسایی می‌شوند.
 • سود تقسیمی و سایر مبالغ توزیع شونده بین دارندگان ابزارهای مالکانه، باید به طور مستقیم در حقوق مالکانه شناسایی شود.
 • مخارج افزایشی که به طور مستقیم قابل انتساب به معاملات حقوق مالکانه هستند (از قبیل مخارج انتشار یا بازخرید ابزارهای مالکانه خود شخص یا توزیع سود تقسیمی)، به طور مستقیم در حقوق مالکانه شناسایی می‌شوند.

 

تجدید طبقه‌بندی ابزارها بین بدهی و حقوق مالکانه

 • طبقه‌بندی یک ابزار در زمان شناخت اولیه انجام شده، و تغییرات بعدی در شرایط به طور کلی منجر به تجدید طبقه‌بندی نمی‌شود. با این وجود، تجدید طبقه‌بندی ابزارها بین بدهی و حقوق مالکانه یا برعکس ممکن است در بعضی موارد الزامی باشد.

 

ارایه

 • یک شخص باید در زمان انتخاب نحوه ارایه سهامش در حقوق مالکانه، محیط قانونی خود را در نظر بگیرد.
 • منافع فاقد حق کنترل باید در بخش حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی تلفیقی و به صورت جداگانه از حقوق مالکانه سهامداران شخص اصلی ارایه­ شوند.
formats

ابزارهای مشتقه و ابزارهای مشتقه تعبیه شده

در حال اجرا:
 •    استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۹: ابزارهای مالی – شناسایی و اندازه‌گیری
 •     تفسیر ۹ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: تجدید ارزیابی ابزارهای مشتقه تعبیه شده
 آماده‌ برای اجرا:
 •  استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی

 

ابزار مشتقه

 • ابزار مشتقه یک ابزار مالی یا قرارداد دیگری در دامنه کاربرد استانداردهای ابزارهای مالی است که: ارزش آن در پاسخ به برخی متغیرهای پایه (غیر از یک متغیر غیرمالی که مشخصا برای یک طرف قرارداد است) تغییر می‌کند؛ دارای یک سرمایه‌گذاری خالص اولیه با مبلغی کمتر از مبلغ مورد نیاز برای سایر ابزارهایی که پاسخ مشابهی به آن متغیر دارند می‌باشد؛ و در تاریخی در آینده تسویه می‌شود.

 

ابزارهای مشتقه تعبیه شده

 • یک ابزار مشتقه تعبیه شده، جزیی از یک قرارداد ترکیبی است که بر جریان‌های نقدی آن قرارداد ترکیبی به روشی مشابه با یک ابزار مشتقه مستقل تاثیر می‌گذارد.
 • یک ابزار ترکیبی همچنین شامل یک قرارداد میزبان غیرمشتقه است که می‌تواند یک قرارداد مالی یا غیرمالی باشد.
 • یک ابزار ترکیبی باید برای تعیین اینکه ابزار مشتقه تعبیه شده باید از قرارداد میزبان جدا شود یا خیر، ارزیابی ‌شود.
 • یک ابزار مشتقه تعبیه شده اگر دارای ارتباط نزدیک با قرارداد میزبان باشد؛ اگر یک ابزار جداگانه با شرایطی مشابه با ابزار مشتقه تعبیه شده تعریف یک ابزار مشتقه را احراز نکند؛ یا اگر کل قرارداد به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان اندازه‌گیری شود، به صورت جداگانه از قرارداد میزبان به حساب گرفته نمی‌شود. در سایر موارد، ابزار مشتقه تعبیه شده به صورت جداگانه و به عنوان یک ابزار مشتقه به حساب گرفته می‌شود.
formats

دامنه کاربرد و تعاریف

در حال اجرا:
 •   استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۷: ابزارهای مالی – افشا
 •   استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۲: ابزارهای مالی – ارایه
 •   استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۹: ابزارهای مالی – شناسایی و اندازه‌گیری
 آماده‌ برای اجرا:
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۶: اجاره‌ها

 

دامنه کاربرد

 

تعریف

 

خانه موضوعات خاص Archive for category "ابزارهای مالی" (برگه 2)