Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابزار مشتقه تعبیه‌شده (Embedded derivative)

جزیی از یک قرارداد ترکیبی که شامل یک قراداد میزبان غیر مشتقه می‌باشد است، به گونه‌ای که برخی از جریان‌های نقدی ابزار ترکیب‌شده به روشی مشابه با یک ابزار مشتقه مستقل تغییر می‌کند.

خانه اصطلاحات E ابزار مشتقه تعبیه‌شده (Embedded derivative)