Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

نرخ بهره موثر (Effective interest rate)

نرخی است که بطور دقیق، جریان برآوردی پرداخت‌ها یا دریافت‌های نقدی آتی را، بدون در نظر گرفتن زیان‌های اعتباری آتی، در طول عمر مورد انتظار ابزار مالی یا تا تاریخ بعدی قیمت‌گذاری مجدد بر مبنای بازار، به خالص مبلغ دفتری دارایی مالی یا بدهی مالی در زمان شناخت اولیه تنزیل می‌کند.

خانه اصطلاحات E نرخ بهره موثر (Effective interest rate)