Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

قرارداد ترکیبی (Hybrid contract)

قراردادی که شامل یک قرارداد میزبان و یک یا چند ابزار مشتقه تعبیه‌شده است.

خانه اصطلاحات H قرارداد ترکیبی (Hybrid contract)