Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

تورم حاد (Hyperinflation)

عبارت است از یک تورم بسیار شدید یا از کنترل خارج شده

خانه اصطلاحات H تورم حاد (Hyperinflation)