Facebook E-mail
formats

درآمد عملیاتی

آماده برای اجرا:
 •       استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۵: درآمد عملیاتی حاصل از قراردادها با مشتریان
 •       استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۶: اجاره‌ها

 

استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۵ درآمد عملیاتی حاصل از قراردادها با مشتریان برای دوره‌های سالانه‌ای

که از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ یا بعد از آن شروع می‌شوند لازم‌الاجرا است. پذیرش زودتر از موعد نیز مجاز است.

 

رویکرد کلی

 •  اصل اساسی این استاندارد این است که درآمد عملیاتی باید به نحوی شناسایی شود که انتقال کالاها یا خدمات به مشتریان را با مبالغی که شخص انتظار برخوردار شدن از حق دریافت آن‌ها را دارد ترسیم کند. هر شخص باید این اصل اساسی را از طریق اعمال یک مدل پنج مرحله‌ای مبتنی بر قرارداد پیاده‌سازی کند تا درآمد عملیاتی حاصل از قراردادها با مشتریان را شناسایی و اندازه‌گیری کند.

 

مرحله 1: تشخیص قرارداد

 •       شخص باید زمانی که یک قرارداد را طبق این مدل به حساب بگیرد که از نظر قانونی قابل اجرا بوده و تمام شرایط زیر احراز شده باشد:
  •   قرارداد تصویب شده باشد و طرفین به تعهدات خود پایبند باشند؛
  •   حقوق مربوط به کالاها یا خدمات و شرایط پرداخت قابل تشخیص باشند؛
  •   قرارداد دارای ماهیت تجاری باشد؛ و
  •   وصول مابه‌ازا محتمل به نظر برسد.

 

مرحله 2: تشخیص تعهدات اجرا در قرارداد

 •    تعهد اجرا عبارت است از وعده عرضه یک کالا یا خدمت متمایز. به عبارت دیگر:
  •    مشتری می‌تواند از کالا یا خدمت به تنهایی و یا همراه با سایر منابعی که به آسانی در دسترس مشتری است استفاده کند؛ و
  •    وعده شخص برای انتقال کالا یا خدمت به مشتری به صورت جداگانه از سایر کالاها و خدمات در قرارداد قابل تشخیص است.
 •    یک شخص باید یک مجموعه از کالاها و خدمات متمایز را، در صورتی که اساسا مشابه بوده و الگوی مشابهی برای انتقال داشته باشند، به عنوان یک تعهد اجرای واحد به حساب بگیرد.

 

مرحله ۳: تعیین قیمت معامله

 •    قیمت معامله عبارت است از مبلغ مابه‌ازایی که یک شخص انتظار دارد در ازای انتقال کالاها یا خدمات به مشتری از حق دریافت آن برخوردار باشد.
 •    در تعیین قیمت معامله، یک شخص باید آثار مابه‌ازای متغیر (شامل محدودیت‌ها)، وجود یک جزء تامین مالی قابل ملاحظه در توافق، مابه‌ازای قابل پرداخت به مشتری و مابه‌ازای غیر نقدی را در نظر ‌بگیرد.
 •   حق امتیازهای مبتنی بر فروش یا استفاده که ناشی از مجوزهای مالکیت معنوی هستند، از قیمت معامله خارج می‌شوند و به طور کلی در زمان فروش یا استفاده‌ بعدی از آن شناسایی می‌شوند.

 

مرحله ۴: تخصیص قیمت معامله به تعهدات اجرا در قرارداد

 

مرحله ۵: شناسایی درآمد عملیاتی

 •   به استثنای مجوزهای مجزا برای مالکیت معنوی، که مشمول رهنمودهای مشخصی در این استاندارد هستند، درآمد عملیاتی در صورتی که یکی از شرایط زیر احراز شوند باید در طول زمان شناسایی شود:
 •   مشتری به صورت همزمان منافع فراهم شده از طریق عملکرد شخص، در زمانی که شخص فعالیت می‌کند، را دریافت و مصرف کند.
 •   عملکرد شخص باعث ایجاد یا افزایش یک دارایی شود به طوری که آن دارایی در زمان ایجاد یا افزایش تحت کنترل مشتری باشد.
 •   عملکرد شخص باعث ایجاد یک دارایی با استفاده جایگزین برای شخص نشود و شخص دارای یک حق قابل اجرا نسبت به پرداخت برای کار انجام شده تا آن روز باشد.
 •   اگر یک تعهد اجرا در طی زمان برآورده نشود، شخص باید درآمد عملیاتی را در زمانی که کنترل کالاها یا خدمات را به مشتری منتقل می‌کند شناسایی کند.

 

مخارج

 •   این استاندارد شامل رهنمودهایی در مورد حسابداری مخارج افزایشی کسب و مخارج انجام یک قرارداد که در دامنه کاربرد یک استاندارد دیگر قرار نمی‌گیرد است.

 

ارایه

 •  یک شخص باید در زمان انتقال کالاها یا خدمات و قبل از اینکه یک حق قطعی نسبت به پرداخت داشته باشد یک دارایی قراردادی، و در زمانی که مشتری قبل از دریافت کالاها یا خدمات پرداخت را انجام ‌می‌دهد یک بدهی قراردادی را شناسایی کند.

افشاها

 

گذار

 • یک شخص می‌تواند به یکی از دو روش زیر به این استاندارد گذار کند:
 • این استاندارد را با تسری به گذشته (با اختیارات عملی مناسب) اعمال کرده و اثر بکارگیری این استاندارد را در شروع اولین دوره مقایسه‌ای ارایه شده ثبت کند.
 • این استاندارد را در تاریخ بکارگیری اولیه بر روی قراردادهای باز اعمال کرده و اثر اعمال استاندارد در آن تاریخ را ثبت کند. دوره‌های مقایسه‌ای ارایه شده تجدید ارایه نمی‌شوند.

 

 

 

formats

مخارج استقراض

در حال اجرا:
 •   استاندارد بین‌المللی حسابداری ۲۳: مخارج استقراض

 

 

رویکرد کلی

 

دارایی‌های واجد شرایط

 • یک دارایی در صورتی “واجد شرایط” است که آماده‌سازی آن برای استفاده مورد نظر یا فروش، لزوما یک دوره زمانی قابل ملاحظه طول بکشد.

 

مخارج استقراض واجد شرایط احتساب در بهای تمام شده

 • مخارج استقراض ممکن است شامل بهره محاسبه شده به روش بهره موثر، برخی هزینه‌های تامین مالی و برخی تفاوت‌های مبادله ارزی باشد.
 • درآمد بهره حاصل از سرمایه‌گذاری موقت وجوهِ استقراض‌ شده باید از مخارج استقراض کسر شود.

 

دوره احتساب مخارج استقراض در بهای تمام شده

 • مخارج استقراض مربوط به یک دارایی زمانی به عنوان بخشی از بهای تمام شده قابل احتساب است که یک شخص شرایط زیر را احراز کند:

احتساب مخارج استقراض در بهای تمام شده وقتی که فعالیت­های لازم برای آماده‌سازی دارایی جهت استفاده مورد نظر

یا فروش تا حد قابل ملاحظه‌ای تکمیل شده باشند متوقف می‌شود.

formats

پرداخت مبتنی بر سهام

در حال اجرا:
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۲: پرداخت مبتنی بر سهام
 آماده‌ برای اجرا:
 •    اصلاحیه استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۲: پرداخت مبتنی بر سهام

 

اصول اساسی

 

معامله‌های پرداخت مبتنی بر سهام قابل تسویه از طریق حقوق مالکانه با کارکنان

 

معامله‌های پرداخت مبتنی بر سهام قابل تسویه از طریق نقد با کارکنان

 

معامله‌های پرداخت مبتنی بر سهام با حق انتخاب نوع تسویه با کارکنان

 • اعطای حق انتخاب نوع تسویه به صورت نقد یا حقوق مالکانه به طرف مقابل باید به عنوان یک ابزار مرکب به حساب گرفته ‌شود. بنابراین، شخص باید یک جزء بدهی و یک جزء جداگانه مالکانه را به حساب بگیرد.
 • طبقه‌بندی حق انتخاب نوع تسویه به صورت نقد یا حقوق مالکانه برای شخصی که حق انتخاب میان نقد یا حقوق مالکانه را دارد، به توانایی و قصد آن شخص برای تسویه از طریق سهام بستگی دارد.

تغییر و فسخ معامله‌های پرداخت مبتنی بر سهام با کارکنان

 • در نتیجه تغییر یک پرداخت مبتنی بر سهام، هرگونه افزایش در ارزش منصفانه شناسایی می‌شود اما هیچ گونه کاهشی در ارزش منصفانه شناسایی نمی‌شود. جایگزینی یک پرداخت مبتنی بر سهام به عنوان تغییر آن به حساب گرفته می‌شود.
 • فسخ یک پرداخت مبتنی بر سهام منجر به تسریع شناخت هرگونه هزینه شناسایی نشده می‌شود.

 

توافق‌های پرداخت مبتنی بر سهام درون گروهی

 • یک معامله پرداخت مبتنی بر سهام که در آن شخص دریافت کننده، شخص مرجع و شخص تسویه کننده از دید شخص اصلی نهایی در یک گروه هستند، یک معامله پرداخت مبتنی بر سهام درون گروهی بوده و باید بر همین اساس توسط اشخاص دریافت کننده و تسویه کننده به حساب گرفته شود.
 • یک پرداخت مبتنی بر سهام که توسط سهامدار خارج از گروه تسویه می‌شود نیز از دید شخص دریافت کننده، تا زمانی که شخص مرجع در همان گروه شخص دریافت کننده باشد، در دامنه کاربرد این استاندارد قرار می‌گیرد.
 • یک شخص دریافت کننده که هیچ تعهدی برای تسویه معامله ندارد، باید معامله پرداخت مبتنی بر سهام را به عنوان یک معامله قابل تسویه از طریق حقوق مالکانه به حساب بگیرد.
 • یک شخص تسویه کننده باید یک معامله پرداخت مبتنی بر سهام را، در صورتی که ملزم به تسویه آن از طریق ابزار مالکانه خودش باشد، به عنوان “قابل تسویه از طریق حقوق مالکانه” طبقه‌بندی کند؛ در غیر این صورت، این معامله را به عنوان “قابل تسویه از طریق نقد” به حساب بگیرد.

 

پرداخت‌های مبتنی بر سهام با غیر کارکنان

کالاها در زمان دریافت و خدمات در طی دوره‌ای که در آن ارایه می‌شوند شناسایی می‌شوند.

formats

مزایای کارکنان

 

در حال اجرا:
 •  استاندارد بین‌المللی حسابداری ۱۹: مزایای کارکنان
 •  تفسیر ۱۴ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: محدودیت بر دارایی مزایای معین، حداقل الزامات تامین مالی و تعامل بین آن ها

 

 

رویکرد کلی

 

طرح‌های مزایای معین دوران بازنشستگی 

 

 

طرح‌های چندکارفرمایی

 • اگر اطلاعات کافی در مورد یک طرح مزایای معین چندکارفرمایی برای اینکه به عنوان یک طرح مزایای معین به حساب گرفته شوند موجود نباشد، آن طرح باید به عنوان یک طرح پرداخت معین در نظر گرفته شده و افشای اطلاعات اضافی الزامی است.
 • اگر یک شخص، حسابداری طرح پرداخت معین را در مورد یک طرح مزایای معین چندکارفرمایی اعمال کند و یک موافقت‌نامه در مورد نحوه توزیع مازاد و یا تامین کسری طرح وجود داشته باشد، در این حالت، دارایی یا بدهی حاصل از موافقت‌نامه قراردادی باید شناسایی شود.

 

طرح‌های گروهی

 • اگر یک موافقت‌نامه قراردادی یا رویه‌ای معین برای تخصیص خالص مخارج مزایای معین یک گروه وجود داشته باشد، اشخاص مشارکت کننده در گروه باید مخارجی که به آن‌ها تخصیص می‌یابد را شناسایی کنند.
 • اگر یک موافقت‌نامه قراردادی یا رویه‌ای معین برای تخصیص خالص مخارج مزایای معین یک گروه وجود نداشته باشد، خالص مخارج مزایای معین باید توسط شخصی که حامی قانونی است شناسایی شده، و سایر اشخاص مشارکت کننده باید مشارکت پرداختنی خود در آن دوره را به عنوان هزینه شناسایی کنند.

 

سایر مزایای کارکنان

 

مزایای پایان خدمت

 • مزایای پایان خدمت در یکی از تاریخ‌های زیر،‌ هر کدام که زودتر باشد، شناسایی می‌شوند:
  • زمانی که که شخص مخارج تجدید ساختاری را که در دامنه کاربرد استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۷ قرار می‌گیرد و شامل پرداخت مزایای پایان خدمت می‌شود را شناسایی کند؛ و
  • زمانی که شخص، دیگر نمی‌تواند پیشنهاد مزایای پایان خدمت را لغو کند (بخش ۳-۱۰ را ببینید).
formats

کمک‌های بلاعوض دولتی

در حال اجرا:
 •    استاندارد بین‌المللی حسابداری ۲۰: حسابداری کمک‌های بلاعوض دولت و افشای کمک‌های دولت
 •    استاندارد بین‌المللی حسابداری ۴۱: کشاورزی
 •    تفسیر ۱۰ کمیته تفاسیر استانداردها: گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای و کاهش ارزش

 

تعریف

 • کمک‌های بلاعوض دولتی عبارتند از انتقال منابع از یک دولت به یک شخص در ازای رعایت برخی شرایط.

 

شناخت و اندازه‌گیری

 • کمک‌های بلاعوض غیر مشروط دولت در ارتباط با دارایی‌های زیستی، که به ارزش منصفانه منهای مخارج فروش اندازه‌گیری شده‌اند، و در زمانی که قابل دریافت ­شوند، در سود یا زیان شناسایی می‌شوند؛ کمک‌های بلاعوض مشروط برای چنین دارایی‌هایی، هنگامی که شرایط مورد نیاز برآورده شود، در سود یا زیان شناسایی می‌شوند.
 • کمک‌های بلاعوض دولت در ارتباط با تحصیل یک دارایی‌، به جز دارایی‌های زیستی که به ارزش منصفانه منهای مخارج فروش اندازه‌گیری می‌شوند، زمانی که آن دارایی مستهلک می‌شود، در سود یا زیان شناسایی می‌شوند.
 • سایر کمک‌های بلاعوض دولت زمانی در سود یا زیان شناسایی می‌شوند که شخص مخارجی را که کمک‌های بلاعوض قصد جبران آنها را دارد، به عنوان هزینه شناسایی ‌کند.
 • اگر کمک‌ بلاعوض دولت در قالب یک دارایی غیر پولی باشد، هر دو آن دارایی و کمک‌ بلاعوض یا به ارزش منصفانه دارایی غیر پولی یا به مبلغ اسمی شناسایی می‌شوند.
 • وام‌های دولتی مشمول بخشیدگی یا با بهره پایین، ممکن است شامل اجزایی باشند که باید به عنوان کمک‌ بلاعوض دولت در نظر گرفته شوند.

 

ارایه

خانه Archive for category "صورت سود یا زیان و سایر سود و زیانهای جامع"