Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

مزایای پایان خدمت (Termination benefits)

مزایایی که در ازای پایان خدمت کارکنان در نتیجه یکی از موارد زیر ارائه می‌شود:

الف. تصمیم شخص برای پایان خدمت کارکنان پیش از تاریخ بازنشستگی عادی؛ یا

ب. تصمیم کارکنان برای پذیرش مزایای پیشنهادشده در ازای پایان خدمت.

خانه اصطلاحات T مزایای پایان خدمت (Termination benefits)