Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

مخارج استقراض (Borrowing costs)

بهره و سایر مخارجی است که شخص در ارتباط با استقراض وجوه، متحمل می‌شود.

خانه اصطلاحات B مخارج استقراض (Borrowing costs)