Facebook E-mail
formats

طبقه‌بندی بدهی‌های مالی

آماده برای اجرا:
 
 •  استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی

 

 

طبقه‌بندی

 •  بدهی‌های مالی به یکی از این دو دسته اندازه‌گیری تقسیم می‌شوند:
 •  این دسته‌بندی تعیین می‌کند که کجا و چه زمانی هرگونه تجدید اندازه‌گیری به ارزش منصفانه باید شناسایی شود.
 •  بدهی‌های مالی که در دسته ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان طبقه‌بندی می‌شوند، به دو زیرمجموعه دسته‌بندی می‌شوند: بدهی‌های مالی نگهداری شده برای مبادله (که شامل ابزارهای مشتقه می‌شوند) و یا بدهی‌هایی که در زمان شناخت اولیه به دسته به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان اختصاص داده‌ می‌شوند.

 

تجدید طبقه‌بندی بدهی‌های مالی

 • تجدید طبقه‌بندی بدهی‌های مالی مجاز نیست.

 

formats

طبقه‌بندی دارایی‌های مالی

آماده برای اجرا:
 •  استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی

 

طبقه‌بندی

 • دارایی‌های مالی به یکی از این سه دسته اندازه‌گیری تقسیم می‌شوند:
 •  این دسته‌بندی تعیین می‌کند که چه زمانی و کجا هرگونه تجدید اندازه‌گیری به ارزش منصفانه باید شناسایی شود.
 • دارایی‌های مالی که در دسته ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان طبقه‌بندی می‌شوند، به دو زیرمجموعه دسته‌بندی می‌شوند: دارایی‌های مالی که به صورت اجباری به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان اندازه‌گیری‌ می‌شوند و دارایی‌های مالی که در زمان شناخت اولیه به دسته به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان اختصاص داده‌ می‌شوند.

 

تجدید طبقه‌بندی دارایی‌های مالی

 •  تجدید طبقه‌بندی دارایی‌های مالی فقط زمانی انجام می‌گیرد که یک تغییر قابل ملاحظه در مدل کسب و کار شخص ایجاد شود. اینگونه تغییرات به ندرت صورت می‌گیرند.
 • هیچگونه تجدید طبقه‌بندی دیگری مجاز نیست.
formats

حقوق مالکانه و بدهی‌های مالی

آماده برای اجرا:
 •   استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی
 استانداردهای مرتبط:
 •  استاندارد بین‌المللی حسابداری ۱: ارایه صورت‌های مالی
 •  استاندارد بین‌المللی حسابداری ۱۲: مالیات بر درآمد
 •  استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۲: ابزارهای مالی – ارایه
 •  تفسیر ۲ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: سهام اشخاص در تعاونی‌ها و ابزارهای مشابه
 •  تفسیر ۱۷ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: توزیع دارایی‌های غیر نقدی بین مالکان
 •  تفسیر ۱۹ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: خاتمه بدهی‌های مالی از طریق ابزارهای مالکانه

 

طبقهبندی

 • یک ابزار، یا اجزای آن، در زمان شناخت اولیه بر طبق ماهیت ترتیبات قراردادی و تعاریف بدهی مالی، دارایی مالی و ابزار مالکانه، به عنوان یک بدهی مالی، یک دارایی مالی یا یک ابزار مالکانه طبقه‌بندی می‌شود.
 • اگر یک ابزار مالی دارای هر دو جزء حقوق مالکانه و بدهی باشد، این اجزا به صورت جداگانه طبقه‌بندی می‌شوند.

 

شناسایی و اندازه‌گیری

 • سود و زیان غیرعملیاتی معاملات در ابزارهای مالکانه خود یک شخص، به صورت مستقیم در حقوق مالکانه شناسایی می‌شوند.
 • سود تقسیمی و سایر مبالغ توزیع شونده بین دارندگان ابزارهای مالکانه، باید به صورت مستقیم در حقوق مالکانه شناسایی شود.
 • مخارج افزایشی که به طور مستقیم قابل انتساب به معاملات حقوق مالکانه هستند (از قبیل مخارج انتشار یا بازخرید ابزارهای مالکانه خود شخص یا توزیع سود تقسیمی) به طور مستقیم در حقوق مالکانه شناسایی می‌شوند.

 

طبقه‌بندی مجدد ابزارها بین بدهی و حقوق مالکانه

 •  طبقه‌بندی یک ابزار در زمان شناخت اولیه انجام شده، و تغییرات بعدی در شرایط به طور کلی باعث تجدید طبقه‌بندی نمی‌شود. با این وجود، تجدید طبقه‌بندی ابزارها بین بدهی و حقوق مالکانه یا برعکس ممکن است در بعضی موارد الزامی باشد.

 

ارایه

 •  یک شخص باید در زمان انتخاب نحوه ارایه سهامش در حقوق مالکانه، محیط قانونی خود را در نظر بگیرد.
 • منافع فاقد حق کنترل باید در بخش حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی تلفیقی و به صورت جداگانه از حقوق مالکانه سهامداران شخص اصلی ارایه شوند.
formats

ابزارهای مشتقه و ابزارهای مشتقه تعبیه شده

آماده برای اجرا:
 •     استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی

 

 

ابزار مشتقه

 •   ابزار مشتقه یک ابزار مالی یا قرارداد دیگری در دامنه کاربرد استانداردهای ابزارهای مالی است که: ارزش آن در پاسخ به برخی متغیرهای پایه (غیر از یک متغیر غیرمالی که مشخصا برای یک طرف قرارداد است) تغییر می‌کند؛ دارای یک سرمایه‌گذاری خالص اولیه با مبلغی کمتر از مبلغ مورد نیاز برای سایر ابزارهایی که پاسخ مشابهی به آن متغیر دارند می‌باشد؛ و در تاریخی در آینده تسویه می‌شود.

 

ابزارهای مشتقه تعبیه شده

 •  یک ابزار مشتقه تعبیه شده، جزیی از یک قرارداد ترکیبی است که بر جریان‌های نقدی آن قرارداد ترکیبی به روشی مشابه با یک ابزار مشتقه مستقل   تاثیر می‌گذارد.
 •  یک ابزار ترکیبی همچنین شامل یک قرارداد میزبان غیرمشتقه است که می‌تواند یک قرارداد مالی یا غیرمالی باشد.
 •  اگر یک قرارداد میزبان یک دارایی مالی در دامنه کاربرد استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ باشد، ابزار مشتقه تعبیه شده از آن جدا نمی‌شود؛ بلکه، کل ابزار مالی ترکیبی برای طبقه‌بندی بر اساس استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ ارزیابی می‌شود.
 • برای سایر قراردادهای میزبان، یک ابزار ترکیبی برای تعیین اینکه ابزار مشتقه تعبیه شده باید از قرارداد میزبان جدا شود یا خیر ارزیابی می‌شود.
 • یک ابزار مشتقه تعبیه شده اگر دارای ارتباط نزدیک با قرارداد میزبان باشد؛ اگر یک ابزار جداگانه با شرایطی مشابه با ابزار مشتقه تعبیه شده، تعریف یک ابزار مشتقه را احراز نکند؛ یا اگر همه قرارداد به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان اندازه‌گیری شود، به صورت جداگانه از قرارداد میزبان به حساب گرفته نمی‌شود. در سایر موارد، ابزار مشتقه تعبیه شده به صورت جداگانه و به عنوان یک ابزار مشتقه به حساب گرفته می‌شود.

 

formats

دامنه کاربرد و تعاریف

آماده برای اجرا:
 •     استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی
 استانداردهای مرتبط:
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۷: ابزارهای مالی – افشا
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۵: درآمد عملیاتی حاصل از قراردادها با مشتریان
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۶: اجاره‌ها
 •    استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۲: ابزارهای مالی – ارایه

 

دامنه کاربرد

 •  استانداردهای مربوط به ابزارهای مالی به طور کلی برای همه ابزارهای مالی اعمال می‌شوند. این استانداردها همچنین برای قراردادهای خرید یا فروش اقلام غیرمالی، در صورتی که بتوان قرارداد را به طور خالص از طریق نقد تسویه کرد (مثلا اگر اقلام غیرمالی به راحتی قابل تبدیل به نقد باشند)، به کار برده می‌شوند، مگر آن که قرارداد برای تحویل آن اقلام، مطابق با الزامات خرید، فروش یا استفاده مورد انتظار شخص باشد (“معافیت استفاده شخصی”).
 •  یا این حال، یک شخص می‌تواند، در آغاز و به صورت برگشت‌ناپذیر، یک قرارداد خرید یا فروش یک قلم غیرمالی که به صورت خالص و نقدی قابل تسویه است را به دسته اندازه‌گیری شده به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان اختصاص دهد، حتی اگر آن قرارداد واجد شرایط معافیت استفاده شخصی باشد.
 •  ابزارهای مالی که در دامنه کاربرد این استاندارد قرار نمی‌گیرند عبارتند از برخی تعهدات وام‌ و قراردادهای ضمانت مالی و همچنین ابزارهای مالی که در دامنه کاربرد سایر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی قرار می‌گیرند (برای مثال سرمایه‌گذاری‌ها در اشخاص فرعی و اشخاص وابسته، قراردادهای بیمه و مزایای کارکنان). با این حال، برخی سرمایه‌گذاری‌ها در اشخاص فرعی، اشخاص وابسته و مشارکت‌های خاص در دامنه کاربرد استانداردهای ابزارهای مالی قرار می‌گیرند.

 

تعریف

 •  یک ابزار مالی هرگونه قراردادی است که منجر به ایجاد یک دارایی مالی برای یک شخص و یک بدهی مالی یا ابزار مالکانه برای شخص دیگر می‌شود.
 •  ابزارهای مالی شامل طیف گسترده‌ای از دارایی‌های مالی و بدهی‌های مالی می‌شود. این ابزارها شامل ابزارهای مالی اولیه (مثلا نقد، دریافتنی‌ها، بدهی‌ها، سهام در یک شخص دیگر) و ابزارهای مالی مشتقه (مانند اختیارهای معامله مالی، قراردادهای سلف، قرارداد‌های آتی، سواپ نرخ بهره و سواپ واحد پول) می‌باشند.

 

 

خانه Archive for category "موضوعات خاص" (برگه 3)