Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

حداقل پرداخت‌های اجاره (Minimum lease payments)

پرداخت‌هایی است که اجاره‌کننده در طی دوره اجاره می‌پردازد یا ملزم به پرداخت آن‌ها است، به استثنای اجاره‌بهای احتمالی، مخارج خدمات و مالیاتی که به اجاره‌دهنده پرداخت می‌شود، به اضافه:

  • در ارتباط با اجاره‌کننده، تمام مبالغ تضمین‌شده توسط اجاره‌کننده یا هر شخص مرتبط با او؛ یا
  • در ارتباط با اجاره‌دهنده، هرگونه ارزش باقیمانده که پرداخت آن به اجاره‌دهنده توسط اشخاص زیر تضمین شده است:
  • اجاره‌کننده؛
  • اشخاص مرتبط با اجاره‌کننده؛ یا
  • یک شخص ثالث غیر مرتبط با اجاره‌دهنده که توانایی مالی ایفای تعهدات تضمین‌شده را داشته باشد.

با این وجود، چنانچه اجاره‌کننده اختیار خرید دارایی مورد اجاره را، به قیمتی که انتظار می‌رود در تاریخ قابل اعمال شدن اختیار خرید به میزان کافی کمتر از ارزش منصفانه آن دارایی باشد، داشته باشد، بطوریکه در شروع اجاره، اطمینان معقولی از اعمال این اختیار وجود داشته باشد، حداقل پرداخت‌های اجاره، شامل حداقل مبالغ قابل پرداخت طی دوره اجاره تا تاریخ مورد انتظار اعمال اختیار خرید، و پرداخت مورد نیاز برای اعمال اختیار خرید مزبور است.

خانه اصطلاحات M حداقل پرداخت‌های اجاره (Minimum lease payments)