Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

اقلام پولی (Monetary items)

عبارت است از واحدهای پول نگهداری‌شده و دارایی‌ها و بدهی‌هایی که قرار است با تعداد ثابت یا قابل تعیینی از واحدهای پول، دریافت یا پرداخت شوند.

خانه اصطلاحات M اقلام پولی (Monetary items)