Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

دوره اندازه‌گیری (Measurement period)

دوره اندازه‌گیری نباید طولانی‌تر از یک سال از تاریخ تحصیل باشد. دوره اندازه‌گیری زمانی پایان می‌یابد که شخص تحصیل‌کننده، اطلاعات مورد نظر خود در مورد واقعیت‌ها و شرایط موجود در تاریخ تحصیل را دریافت می‌کند، یا از عدم وجود اطلاعات بیشتر آگاه می‌شود.

خانه اصطلاحات M دوره اندازه‌گیری (Measurement period)