Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

دارایی حق استفاده (Right-of-use asset)

یک دارایی که نشان‌دهنده حق یک اجاره‌کننده برای استفاده از یک دارایی پایه برای دوره اجاره است.

خانه اصطلاحات R دارایی حق استفاده (Right-of-use asset)