Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

مدل تجدید ارزش گذاری (Revaluation model)

مدلی که در آن ارزش‌گذاری به اندازه کافی به روز است به گونه‌ای که مبلغ دفتری یک دارایی تفاوت با اهمیتی با ارزش منصفانه آن دارایی در تاریخ گزارشگری ندارد.

خانه اصطلاحات R مدل تجدید ارزش گذاری (Revaluation model)