Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

ریسک نقدینگی (Liquidity risk)

ریسک اینکه شخص در ایفای تعهدات مربوط به بدهی‌های مالی که از طریق تحویل نقد یا یک دارایی مالی دیگر تسویه می‌شود، دچار مشکل شود.

خانه اصطلاحات L ریسک نقدینگی (Liquidity risk)