Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

مدل ارزش منصفانه (Fair value model)

یک مدل اندازه‌گیری است که در آن یک ملک، در هر تاریخ گزارشگری، به ارزش منصفانه اندازه‌گیری می‌شود، و تغییرات در ارزش منصفانه آن ملک، در سود یا زیان شناسایی می‌شود.

خانه اصطلاحات F مدل ارزش منصفانه (Fair value model)