Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

تقلیل (سود هر سهم) (Dilution)

کاهش در سود هر سهم یا افزایش در زیان هر سهم با فرض تبدیل ابزارهای قابل تبدیل، اعمال اختیار معامله یا امتیاز خرید سهام یا انتشار سهام عادی در صورت احراز شرایط مشخص است.

خانه اصطلاحات D تقلیل (سود هر سهم) (Dilution)