Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

توسعه (Development)

بکارگیری یافته‌های تحقیقاتی یا سایر دانشها در یک برنامه یا طراحی برای تولید مواد، تجهیزات، محصولات، فرایندها، سیستم‌ها یا خدمات جدید یا اساسا بهبودیافته، قبل از شروع تولید یا استفاده تجاری است.

خانه اصطلاحات D توسعه (Development)