Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

رویداد تعدیلی (Adjusting event)

رویدادی که پس از تاریخ گزارشگری و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی برای انتشار رخ داده و شواهدی را درباره شرایط موجود در تاریخ گزارشگری فراهم کند. چنین رویدادی در صورت‌های مالی منعکس می‌شود.

خانه اصطلاحات A رویداد تعدیلی (Adjusting event)