Facebook E-mail
formats

روش درصد تکمیل (Percentage-of-completion method)

یک روش حسابداری است که در آن درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های قراردادهای بلندمدت به عنوان درصدی از کار تکمیل شده در طول آن دوره با گذشت زمان شناسایی می‌شوند.

formats

یک طرف یک توافق مشترک (Party to a joint arrangement)

شخصی که در یک توافق مشترک مشارکت می‌کند، صرفنظر از اینکه بر آن توافق کنترل مشترک داشته باشد یا خیر.

formats

شخص اصلی (Parent)

شخصی که یک یا چند شخص دیگر را کنترل می‌کند.

خانه اصطلاحات Archive for category "P" (برگه 4)