Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

روش درصد تکمیل (Percentage-of-completion method)

یک روش حسابداری است که در آن درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های قراردادهای بلندمدت به عنوان درصدی از کار تکمیل شده در طول آن دوره با گذشت زمان شناسایی می‌شوند.

خانه اصطلاحات P روش درصد تکمیل (Percentage-of-completion method)