Facebook E-mail
formats

آزمون کاهش ارزش (Impairment testing)

فرآیندی که در آن مبلغ دفتری یک دارایی یا یک واحد مولد نقد با مبلغ قابل بازیابی آن، که برابر است با ارزش منصفانه آن دارایی یا واحد مولد نقد منهای مخارج واگذاری و ارزش بکارگیری، هرکدام که بیشتر باشد، مقایسه می‌شود.

formats

زیان کاهش ارزش (Impairment loss)

مازاد مبلغ دفتری یک دارایی یا یک واحد مولد نقد نسبت به مبلغ قابل بازیابی آن است.

formats

قابل تشخیص (Identifiable)

دارایی در صورتی قابل تشخیص است که شرایط زیر را داشته باشد:

  • قابل تفکیک باشد، یعنی قابلیت جدا شدن یا تفکیک از شخص و فروش، انتقال، اعطای امتیاز، اجاره یا مبادله به صورت انفرادی یا ھمراه با یک قرارداد مرتبط، دارایی یا بدهی قابل تشخیص را، صرفنظر از تمایل شخص به انجام این کار، داشته باشد؛ یا
  • ناشی از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی باشد، صرفنظر از اینکه حقوق مزبور قابل انتقال یا قابل تفکیک از شخص یا از سایر حقوق و تعهدات باشند.
خانه اصطلاحات Archive for category "I" (برگه 5)