Facebook E-mail
formats

روش غیر مستقیم (Indirect method)

در یک روش غیر مستقیم از ارائه جریان‌های نقدی، سود یا زیان دوره با خالص کل جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی تطبیق داده می‌شود.

formats

رویکرد درآمدی (Income approach)

تکنیک‌های ارزش‌گذاری که در دسته رویکرد درآمدی قرار می‌گیرند، مبالغ آتی از قبیل جریان‌های نقدی یا جریان‌های درآمد را به یک مبلغ جاری واحد (یعنی تنزیل شده) تبدیل می‌کنند. اندازه‌گیری ارزش منصفانه، بر اساس ارزش نشان داده شده توسط انتظارات فعلی بازار درباره آن مبالغ آتی تعیین می‌شود.

formats

درآمد (Income)

عبارت است از افزایش منافع اقتصادی در طی دوره به شکل جریان‌های ورودی یا افزایش دارایی‌ها یا کاهش بدهی‌ها که منجر به افزایش حقوق مالکانه می‌شوند، به غیر از موارد مربوط به مشارکت‌های مشارکت‌کنندگان در حقوق مالکانه.

formats

تاریخ شروع اجاره (Inception date of the lease)

عبارت است از تاریخ موافقت‌نامه اجاره یا تاریخ تعهد طرفین به شرایط اصلی اجاره، هر کدام که زودتر باشد.

formats

غیرعملی (Impracticable)

بکارگیری یک الزام، زمانی غیرعملی است که شخص پس از هرگونه تلاش معقول نتواند آن را به کار گیرد. برای دوره‌ای معین از گذشته، تغییر در رویه حسابداری با تسری به گذشته یا تجدید ارائه با تسری به گذشته برای اصلاح اشتباه، در صورتی غیرعملی است که:

  • آثار بکارگیری با تسری به گذشته یا تجدید ارائه با تسری به گذشته قابل تعیین نباشند؛
  • بکارگیری با تسری به گذشته یا تجدید ارائه با تسری به گذشته مستلزم در نظر گرفتن مفروضاتی درباره قصد مدیریت در آن دوره باشد؛ یا
  • بکارگیری با تسری به گذشته یا تجدید ارائه با تسری به گذشته، مستلزم برآوردهای قابل ملاحظه مبالغ باشد و تمایز عینی اطلاعات مربوط به آن برآوردها در موارد زیر، غیرعملی باشد:
  • آن برآوردها، شواهدی را در مورد شرایط موجود در تاریخ(های) شناخت، اندازه‌گیری یا افشای آن مبالغ فراهم می‌کنند؛ و
  • آن برآوردها هنگام تأیید صورت‌های مالی دوره گذشته برای انتشار از سایر اطلاعات، ممکن بود در دسترس بوده باشد.
خانه اصطلاحات Archive for category "I" (برگه 4)