Facebook E-mail
formats

قلم مصون شده (Hedged item)

یک دارایی، بدهی، تعهد قطعی، معامله پیش‌بینی‌شده بسیار محتمل، یا خالص سرمایه‌گذاری در یک عملیات خارجی است که:

  • شخص را در معرض ریسک تغییرات در ارزش منصفانه یا جریان‌های نقدی آتی قرار می‌دهد؛ و
  • به عنوان قلمی که مصون‌شده است اختصاص می‌یابد.
formats

برداشت (Harvest)

عبارت است از جداسازی تولید کشاورزی از دارایی زیستی یا پایان دادن به فرایند زندگی دارایی زیستی.

خانه اصطلاحات Archive for category "H" (برگه 2)