Facebook E-mail
formats

کمک‌ بلاعوض دولت (Government grant)

کمک‌های دولت در قالب انتقال منابع به شخص، در ازای رعایت شرایط معینی در گذشته یا آینده در ارتباط با فعالیتهای عملیاتی شخص است. این کمک‌ها، آن دسته از کمک‌های دولت که تعیین ارزش آن‌ها بطور معقول امکان‌پذیر نیست و همچنین معاملات با دولت که از معاملات عادی شخص قابل تفکیک نیست را شامل نمی‌شود.

formats

دولت (Government)

به دولت، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مشابه، اعم از محلی، ملی یا بین‌المللی اشاره دارد.

formats

سرقفلی (Goodwill)

یک دارایی که بیانگر منافع اقتصادی آتی ناشی از سایر دارایی‌های تحصیل‌شده در ترکیب کسب و کار است که امکان تشخیص آن‌ها به طور انفرادی  و شناسایی جداگانه آن‌ها وجود ندارد.

formats

فرض تداوم فعالیت (Going concern assumption)

این فرض که یک شخص عملیاتش را تا یک زمان قابل پیش‌بینی ادامه می‌دهد.

خانه اصطلاحات Archive for category "G" (برگه 2)